අහුලාගත් හැඳුනුම්පතක් පෙන්වා බඩු අරන් ගිහින් යකඩ බඩු මුදලාලිට බඩුත් මුදලුත් නැතිවෙලා

මහනුවරට නුදුරු ගමක පිහිටි ලද යකඩ භාණ්ඩ වෙළෙඳසැලක හිමි කරුවකුට තම භාණ්ඩත් මුදලුත් යන දෙකම අහිමි වීමේ සිදු වීමක් පසුගියදා සිදු විය.

Pin It

Comments are closed.