පොල් හොරා ගෝනියකුත් එක්ක වතු අයිතිකාරයාට රු.5000ක් එවලා

“හොර පොල් ගෙනියන්න ගෙහිමි කතකගෙන් ගෝනියක් ඉල්ලා ගෙන” යන හිසින් ඉකුත් දිනෙක දෙයියෝ සාක්කි හි පළවූ පුවතින් පසු අගතියට පත් පාර්ශවය වෙනුවෙන් එම ගෝනිය සමග රුපියල් පන්දහසක මුදලක් ලබාදීමට හොරපොල් ගෙනගිය පුද්ගලයා සානුකම්පිත වී ඇති පුවතක් වාර්තාවිය.

Pin It

Comments are closed.