අනුන්ගේ මඟුලකට හොරෙන් රිංගා කාබී මාරුවෙන්න හැදූ තරුණයන්ට අමතක නොවන පාඩමක්

දෙපාර්ශ්වයේම කිසිදු ආරාධනාවක් නැතිව විවාහ උත්සව සාදයකට රහසේම ගොස් හොඳට සප්පායම්වී වෙරිමත්වූ තරුණයින් හතර දෙනකුට අවසානයේදී විශාල පිරිසක් ඉදිරියේ මුහුණපෑමට සිදුවූ අකරතැබ්බයක් ප්‍රසිද්ධ නගරයක උත්සව ශාලාවකින් වාර්තා විය.

Pin It

Comments are closed.