අනේ! රාලහාමි නිකං සල්ලං නොවී පැත්තකට වෙන්න මං හොඳ පිහිනුම් ශූරයෙක් අන්තිමේ කකුලෙන් බාගයක් කිඹුල් කට

“මට හොඳට පීනන්න පුළුවන්. තරගෙට පීනලා තෑගිත් සම්මානත් අරගෙන තියෙනවා. අනේ! රාලහාමි ගඟ බොහොම සැරයි. මාව අල්ලන්න ගිහිල්ලා ගඟේ ගහගෙන ගිහින් ගිලිලා මැරෙන්න හදන්න එපා.”

Pin It

Comments are closed.