පොල් කැඩුවාට කුලිය ඩොලර් වලින්

පොල්ගස් කිහිපයක පොල් කැඩීමෙන් පසුව ලැබිය යුතු කුලිය ඩොලර්වලින් ඉල්ලා සිටීම නිසා ගෙහිමි කාන්තාව අන්ද මන්ද වූ පුවතක් කන්ද උඩරට ප්‍රදේශයේ ගම්මානයකින් වාර්තා වෙයි.
එම සිද්ධිය මෙසේය.

Pin It

Comments are closed.