මදාවි කොල්ලන් ලෑල්ලේ ගැසූ දැන්වීමෙන් මුදලාලිට යකා නගී

සේතං නමින් හඳුන්වන ඔහු ගමේ විශාල කඩයක් කරන මුදලාලි කෙනෙකි. ගමේ තව පොඩි කඩ තිබුණත් බොහෝ අය එන්නේ මේ කඬේටමය. කඬේ හැම බඩුවක්ම තිබෙන නිසා මුදලාලි ප්‍රසිද්ධය.

Pin It

Comments are closed.