මනාලයාගේ කතාවෙන් කපුවා කපෝතියි

මනමාල මහතෙකුගේ වංචනික ක්‍රියාවක් නිසා මඟුල් කපු මහතෙකු අමාරුවේ වැටීමේ සිද්ධියක් පසුගියදා වාර්තාවිය.

Pin It

Comments are closed.