මුදලාලිගේ නිවස ඉදිරිපිටදී අභයදානය ලද ගවයා අවසන් ගමනේ

මෙයට වසර 15කට පමණ පෙර පයාගල මලේගොඩ ප්‍රදේශයේ මරණයට නියමව සිටි ගවයකුට එම ප්‍රදේශයේම ව්‍යාපාරිකයෙක් විසින් අභය දානය දෙන ලදී. ඉන් පසු එම ගවයාට නිදැල්ලේ සිටීමට ඉඩ සලසා තිබේ.

Pin It

Comments are closed.