පුහුණුවට යන සැමියාට බිරිය ‘රැග්’ එකක් දීලා

සංචාරක ක්ෂේත්‍රය ගැන පැවැති විශේෂ පුහුණුවට තරුණයා අලුතින් මිලට ගත් වටිනා සපත්තු දෙක ප්‍රමාන දෙකක් වීමෙන් දැඩි අපහසුතාවට පත්වීමේ පුවතක් රජරට ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙයි.

Pin It

Comments are closed.