සාදයට ආ නෑයා කොටයක් ඉල්ලලා

සාදයට ආ ඥාතියකු නිවැසියන්ගෙන් කොටයක් ඉල්ලීම නිසා සිදු වූ අපූරු අකරතැබ්බයක් පිළිබඳව වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා විය.

Pin It

Comments are closed.